Denne siden gir en forhåndsvisning av tilleggsvilkårene for bruk av Google Chrome og Chrome OS, som trer i kraft 31. mars 2020. Sammen med den oppdaterte versjonen av Googles vilkår for bruk kommer disse tilleggsvilkårene til å gjelde for bruken din av Chrome og Chrome OS fra og med 31. mars. Frem til da fortsetter de eksisterende vilkårene for Chrome og vilkårene for Chrome OS å beskrive reglene du godtar når du bruker Chrome og Chrome OS. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, finner du mer informasjon om valgmulighetene dine under Vanlige spørsmål.

Tilleggsvilkår for bruk av Google Chrome og Chrome OS

Ved å bruke Chrome eller Chrome OS godtar du Googles vilkår for bruk, som du finner på https://policies.google.com/terms, samt disse tilleggsvilkårene for bruk av Google Chrome og Chrome OS.

Disse tilleggsvilkårene for bruk av Google Chrome og Chrome OS gjelder for versjonene av Chrome og Chrome OS med kjørbar kode. Det meste av kildekoden for Chrome er tilgjengelig gratis under lisensavtaler for programvare med åpen kildekode, på https://code.google.com/chromium/terms.html.

Bruken din av enkelte komponenter i Chrome og Chrome OS reguleres av disse vilkårene:

AVC

DETTE PRODUKTET LISENSIERES UNDER AVC PATENT PORTFOLIO-LISENSEN FOR PERSONLIG BRUK ELLER ANNEN BRUK SOM IKKE MEDFØRER GODTGJØRELSE, TIL FØLGENDE FORMÅL: (i) KODING AV VIDEOER I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER (ii) DEKODING AV AVC-VIDEOER SOM ER KODET AV FORBRUKERE I FORBINDELSE MED PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER SOM ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS FOR Å TILBY AVC-VIDEOER. INGEN LISENSER FOR ANNEN BRUK ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅS. MER INFORMASJON KAN INNHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome kan innbefatte én eller flere komponenter som leveres av Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited (heretter kalt «Adobe»). Din bruk av Adobe-programmet som er levert av Google («Adobe-programmet») er underlagt følgende vilkår («Adobe-vilkårene»). Du, den juridiske personen som mottar Adobe-programmet, vil heretter bli omtalt som «lisensinnehaveren».

1. Lisensrestriksjoner.

(a) Flash Player, versjon 10.x, er kun ment som programtillegg for nettleseren. Lisensinnehavere har ikke tillatelse til å endre eller distribuere dette Adobe-programmet for annen bruk enn som nettleserprogramtillegg for avspilling av innhold på en nettside. Lisensinnehaveren skal for eksempel ikke endre dette Adobe-programmet for å muliggjøre bruk med programmer som kjører utenfor nettleseren (f.eks. enkeltstående programmer, kontrollprogrammer, enhetsgrensesnitt).

(b) Lisensinnehaveren skal ikke avgi programmeringsgrensesnittene for Flash Player versjon 10.x. gjennom bruk av et programtilleggsgrensesnitt for nettleser på en slik måte at utvidelsen kan brukes som et separat program for å spille av innhold fra en nettside.

(c) Chrome Reader-programmet skal ikke brukes for å gjengi PDF- eller EPUB-dokumenter som bruker andre DRM-protokoller eller systemer enn Adobe DRM.

(d) Adobe DRM må være aktivert i Chrome-Reader-programmet for alle PDF- og EPUB-dokumenter som beskyttes av Adobe DRM.

(e) Med mindre en uttrykkelig tillatelse er gitt i de tekniske spesifikasjonene, skal Chrome-Reader-programmet ikke brukes for å deaktivere funksjoner som leveres av Adobe gjennom Adobe-programmet, herunder støtte for Adobe DRM og formatene PDF og EPUB.

2. Elektronisk overføring. Lisensinnehaveren kan laste ned Adobe-programmet fra et nettsted, Internett, Intranett eller lignende teknologi (en «elektronisk overføring»), forutsatt at lisensinnehaveren godtar vilkårene for distribusjon. Hvis distribusjon er uttrykkelig tillatt, skal lisensinnehaveren godta at den egne distribusjonen av Adobe-programmet via for eksempel CD-ROM, DVD-ROM eller andre lagringsmedier eller elektronisk overføring er underlagt rimelige sikkerhetstiltak for å unngå uautorisert bruk. I forbindelse med de godtatte vilkårene for elektronisk overføring samtykker lisensinnehaveren i å overholde alle rimelige bruksrestriksjoner som er fastlagt av Adobe. Dette innbefatter sikkerhetsrelaterte restriksjoner og/eller restriksjoner knyttet til distribusjonen av lisensinnehaverens produkt til sluttbrukere.

3. Lisensavtale for sluttbrukere og distribusjonsvilkår.

(a) Lisensinnehaveren skal sikre at Adobe-programmet distribueres til sluttbrukerne under en rettskraftig lisensavtale for sluttbrukere (EULA) som tilgodeser lisensinnehaveren og de gjeldende leverandørene. Lisensavtalen for sluttbrukere skal inneholde følgende minimumsvilkår («sluttbrukerlisens»): (i) et forbud mot å distribuere og kopiere, (ii) et forbud mot å endre produktet eller lage avledede produkter, (iii) et forbud mot å dekompilere eller demontere produktet, foreta omvendt utvikling («reverse engineering») eller på annen måte redusere Adobe-programmet til en menneskelig lesbar form, (iv) en klausul som angir at lisensinnehaverens produkt (som definert i del 8) eies av lisensinnehaveren og vedkommendes lisensgivere, (v) en ansvarsfraskrivelse for konsekvenstap, indirekte, spesielle, tilfeldige skader eller straffeskader, og (vi) andre ansvarsfraskrivelser og begrensninger som er standard i bransjen, innbefattet en ansvarsfraskrivelse for aktuelle lovfestede garantier, i den utstrekning det tillates under gjeldende lov.

(b) Lisensinnehaveren skal sikre at Adobe-programmet distribueres til lisensinnehaverens distributører under en rettskraftig lisensavtale for distribusjon. Denne lisensavtalen skal tilgodese lisensinnehaveren og vedkommendes leverandører, og inneholde vilkår som sikrer Adobe like god beskyttelse som gjennom Adobe-vilkårene.

4. Åpen kildekode Lisensinnehaveren skal ikke, direkte eller indirekte, innvilge eller gi inntrykk av å innvilge en tredjepart immaterielle rettigheter eller opphavsrettigheter tilhørende Adobe hvis en slik innvilgelse vil føre til at de immaterielle rettighetene underlegges en lisens eller plan for åpen kildekode hvor det som betingelse for bruk, endring eller distribusjon kan være stilt krav om at Adobe-programmet må: (i) vises eller distribueres i kildekodeform, (ii) være lisensiert for det formål å lage avledede produkter, eller (iii) kunne videredistribueres vederlagsfritt. Den foregående restriksjonen hindrer ikke lisensinnehaveren i å distribuere produktet, og lisensinnehaveren vil vederlagsfritt distribuere Adobe-programmet buntet med Google-programmet.

5. Tilleggsvilkår Når det gjelder oppdateringer, oppgraderinger, nye versjoner av Adobe-programmet (heretter kalt «oppgraderinger») som tilbys til lisensinnehaveren, vil Adobe forbeholde seg retten til å legge til vilkår og betingelser som skal gjelde utelukkende den aktuelle oppgraderingen og fremtidige versjoner, og bare i den grad Adobe pålegger disse restriksjonene på alle oppgraderingslisensene. Hvis lisensinnehaveren ikke godtar disse tilleggsvilkårene og betingelsene, har lisensinnehaveren ingen lisensrettigheter til oppgraderingen, og lisensinnehaverens lisensrettigheter for Adobe-programmet vil opphøre automatisk når det har gått 90 dager etter datoen da tilleggsvilkårene ble gjort tilgjengelige for lisensinnehaveren.

6. Merknader for opphavsrettigheter. Lisensinnehaveren skal ikke slette eller på noen måte endre opphavsrettmerker, varemerker, logoer eller relaterte merknader, eller andre opphavsrettigheter som tilhører Adobe (og eventuelt deres lisensgivere) og vises på eller i Adobe-programmet eller medfølgende materiale. Lisensinnehaveren skal videre kreve fra sine distributører at de overholder disse samme reglene.

7. Tekniske krav. Lisensinnehaveren og lisensinnehaverens distributører skal bare distribuere Adobe-programmet og/eller oppgraderinger på enheter som (i) innfrir de tekniske spesifikasjonen anført på http://www.adobe.com/mobile/licensees (eller en side som erstatter denne) og (ii) har blitt verifisert av Adobe som angitt nedenfor.

8. Verifisering og oppdatering. Hvert av lisensinnehaverens produkter (og hver enkelt versjon av disse) som inneholder Adobe-programmet og/eller oppgraderinger («lisensinnehaverprodukt») og som ikke innfrir Googles unntakskriterium for enhetsverifisering, må sendes inn til Adobe av lisensinnehaveren for verifisering. Lisensinnehaveren skal betale for egne innsendelser ved å skaffe verifiseringspakker i henhold til Adobes til enhver tid gjeldende vilkår som angitt på http://flashmobile.adobe.com/. Lisensinnehaverprodukter som ikke er verifiserte, kan ikke distribueres. Verifiseringen vil bli utført i henhold til Adobes til enhver tid gjeldende prosess som beskrevet på http://flashmobile.adobe.com/ («verifisering»).

9. Profiler og enhetssentral. Lisensinnehaveren vil bli bedt om å legge inn bestemt profilinformasjon om lisensinnehaverproduktene, enten som en del av verifiseringsprosessen eller en annen metode, og lisensinnehaveren vil oppgi denne informasjonen til Adobe. Adobe kan (i) bruke denne profilinformasjonen der det er nødvendig for å verifisere lisensinnehaverproduktet (hvis produktet er underlagt verifisering), (ii) vise profilinformasjonen i «Adobe Device Intelligence system» på https://devices.adobe.com/partnerportal/, og gjøre informasjonen tilgjengelig gjennom Adobes redigerings- og utviklingsverktøy og -tjenester for å gi utviklere og sluttbrukere mulighet til å se hvordan innhold eller programmer vil bli vist i lisensinnehaverproduktene (f.eks. hvordan videobilder blir vist i bestemte telefoner).

10. Eksport. Lisensinnehaveren godtar at amerikanske lover og forskrifter begrenser eksport og videreeksport av handelsvarer og tekniske data av amerikansk opphav, og at dette kan inkludere Adobe-programmet. Lisensinnehaveren godtar å ikke eksportere eller eksportere videre Adobe-programmet uten først å ha innhentet godkjennelse fra myndighetene i USA og eventuelt andre land.

11. Teknologivilkår.

(a) Med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse fra de aktuelle partene, skal lisensinnehaveren ikke bruke eller tillate bruk av Adobe-programmet for å kode eller avkode mp3-data (.mp3) på andre enheter enn datamaskiner (f.eks. mobiltelefoner eller navigasjonsbokser). Det er heller ikke tillatt å bruke mp3-koderne og -avkoderne i Adobe-programmet på andre produkter enn Adobe-programmet. Adobe-programmet kan kun brukes for å kode eller avkode MP3-data på en swf- eller flv-fil som inneholder video, bilde eller andre data. Lisensinnehaveren skal anerkjenne at bruk av Adobe-programmet på andre enheter enn datamaskiner, som beskrevet i forbudene i denne delen, kan medføre krav om betaling av lisensgebyr eller andre beløp til tredjeparter som innehar åndsrettigheter relatert til MP3-teknologien og som Adobe eller lisensinnehaveren ikke allerede har betalt lisensgebyr eller andre beløp til. Hvis lisensinnehaveren krever en MP3-koder eller -avkoder for denne typen bruk, er lisensinnehaveren selv ansvarlig for å innhente den nødvendige åndsverklisensen, innbefattet eventuelle gjeldende patentrettigheter.

(b) Lisensinnehaveren skal ikke kopiere, gjengi og endre (i) On2-kildekoden (her levert som en del av kildekoden) for å gjøre det mulig for Adobe-programmet å avkode videoer i Flash-videofilformat (.flv eller .fv4), og (ii) Sorenson-Spark-kildekoden (her levert som en del av kildekoden) for det formål å reparere feil og høyne Adobe-programmets ytelse. Kodene som følger med Adobe-programmet skal kun brukes og distribueres som en integrert del av Adobe-programmet. De skal ikke brukes av andre programmer, herunder andre Google-programmer.

(c) Kildekoden kan ha en AAC-kodek og/eller en HE-AAC-kodek («AAC-kodeken»). Bruken av AAC-kodeken forutsetter at lisensinnehaveren innhenter en genuin patentlisens som dekker de nødvendige patentene, som angitt av VIA Licensing, for sluttproduktene AAC-kodeken skal brukes i eller på. Lisensinnehaveren godtar at Adobe ikke gir lisensinnehaveren eller dennes lisensinnehavere patentlisens for en AAC-kodek under denne avtalen.

(d) KILDEKODEN KAN INNEHOLDE KODE SOM ER LISENSIERT FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJEN. FORBRUKEREN KAN BENYTTE PRODUKTET TIL Å (i) KODE VIDEOER I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEOER SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å TILBY AVC-VIDEOER. INGEN LISENS FOR ANNEN BRUK ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN INNHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com

12. Oppdater. Lisensinnehaveren skal ikke omgå Googles eller Adobes bestrebelser på å oppdatere Adobe-programmet i lisensinnehaverprodukter hvor Adobe-programmet er buntet sammen med Google-programmet («Lisensinnehaverprodukter»).

13. Tillegg og merknader om opphavsrettigheter. Lisensinnehaveren skal føre opp Adobe-programmet i offentlig tilgjengelige spesifikasjoner for lisensinnehaverproduktet og ta med aktuell merkevarebygging for Adobe-programmet (konsernlogoen for Adobe ekskluderes spesifikt) på lisensinnehaverproduktets emballasje eller markedsføringsmateriale på en måte som samsvarer med merkevarebyggingen for andre tredjepartsprodukter i lisensinnehaverproduktet.

14. Ingen garanti. ADOBE-PROGRAMMET GJØRES TILGJENGELIG FOR LISENSINNEHAVEREN FOR BRUK OG GJENGIVELSE «SLIK DET ER», OG ADOBE GIR INGEN GARANTIER FOR PROGRAMMETS BRUK ELLER YTELSE. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER VERKEN YTELSEN ELLER RESULTATENE SOM OPPNÅS GJENNOM BRUK AV ADOBE-PROGRAMMET. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER, BETINGELSER. ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR (UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE FRA GJENGS BRUK, VEDTEKTER, LOVER ELLER ANNET) NÅR DET GJELDER PRODUKTETS SALGBARHET, INTEGRERING, OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DETTE GJELDER MED MINDRE DENNE TYPEN GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR ER FASTLAGT I DEN RESPEKTIVE JURISDIKSJONENS LOVGIVNING OG IKKE KAN BEGRENSES. LISENSINNEHAVEREN SAMTYKKER I Å IKKE GI GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, PÅ VEGNE AV ADOBE.

15. Ansvarsbegrensning. ADOBE ELLER DERES LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR LISENSINNEHAVEREN FOR KONSEKVENSTAP, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER ANDRE TYPER ØKONOMISKE TAP, SELV OM ADOBE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER KOSTNADER. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE GJELDER KUN I DEN GRAD DE ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING. ADOBE OG ADOBE-LEVERANDØRENES SAMLEDE GARANTIANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SKAL VÆRE AVGRENSET TIL ETT TUSEN AMERIKANSKE DOLLAR (USD 1 000). Ingenting i denne avtalen avgrenser Adobes ansvar overfor lisensinnehaveren i svindeltilfeller eller tilfeller hvor uaktsomhet fra Adobes side forårsaker dødsfall eller personskader. Adobe opptrer på vegne av sine leverandører i den hensikt å fraskrive, utelukke og/eller avgrense forpliktelser, garantier og ansvar som angitt i denne avtalen, men ikke i noen andre henseender eller for andre formål.

16. Vilkår for beskyttelse av innhold

(a) Definisjoner.

«Regler for samsvar og soliditet» refererer til dokumentet som angir samsvars- og soliditetsreglene for Adobe-programmet. Dette dokumentet er å finne på http://www.adobe.com/mobile/licensees eller en side som erstatter denne.

«Funksjoner for beskyttelse av innhold» refererer til de aspektene av Adobe-programmet som er utformet for å sikre overholdelse av reglene for samsvar og soliditet, og hindre at digitalt innhold som distribueres til Adobe-programbrukere avspilles, kopieres, endres, videredistribueres eller håndteres på andre måter som ikke er autorisert av det digitale innholdets eiere eller lisensierte distributører.

«Kode for beskyttelse av innhold» refererer til kode i visse Adobe-programversjoner som aktiverer bestemte funksjoner for innholdsbeskyttelse.

«Nøkkel» refererer til en kryptografisk verdi i Adobe-programmet som brukes for å dekryptere digitalt innhold.

(b) Lisensrestriksjoner. Lisensinnehaverens rett til å bruke lisensene når det gjelder Adobe-programmet, er underlagt følgende tilleggsrestriksjoner og forpliktelser. Lisensinnehaveren skal selv overholde og sikre at egne kunder overholder restriksjonene og forpliktelsene som gjelder bruk av Adobe-programmet. Hvis lisensinnehaverens kunder ikke overholder disse tilleggsrestriksjonene og forpliktelsene, skal dette behandles som et vesentlig brudd på avtalen fra lisensinnehaverens side.

b.1. Lisensinnehaveren og kundene kan bare distribuere Adobe-programmet som har gjennomgått den ovennevnte bekreftelsesprosessen der kravene til samsvar og soliditet bekreftes av lisensinnehaveren.

b.2. Lisensinnehaveren skal ikke (1) omgå funksjonene for innholdsbeskyttelse i Adobe-programvaren eller relatert Adobe-programvare som brukes til å kryptere eller dekryptere digitalt innhold for autorisert bruk med Adobe-programvaren, eller (ii) utvikle eller distribuere produkter som er designet for å omgå funksjonene for innholdsbeskyttelse i Adobe-progravaren eller annen Adobe-programvare som brukes til å kryptere eller dekryptere digitalt innhold for autorisert bruk med Adobe-programvaren.

(c) Nøklene anses som konfidensiell informasjon for Adobe, og lisensinnehaveren skal derfor følge Adobes prosedyre for håndtering av kildekode (leveres av Adobe ved forespørsel).

(d) Midlertidig forføyning. Lisensinnehaveren anerkjenner at et brudd på denne avtalen kan kompromittere Adobe-programmets funksjoner for innholdsbeskyttelse og at interessene til Adobe og digitalinnholdseiere som er avhengige av denne typen funksjoner for innholdsbeskyttelse kan få unike og varige skader som kanskje ikke kan kompenseres kun ved hjelp av penger. Lisensinnehaveren anerkjenner derfor videre at Adobe kan være berettiget til å bruke midlertidige forføyninger for å unngå eller avgrense skader som forårsakes av slike brudd, i tillegg til økonomiske tap.

17. Intendert tilgodesett tredjepart. Adobe Systems Incorporated og Adobe Software Ireland Limited er de intendert tilgodesette tredjepartene for Googles avtale med lisensinnehaveren når det gjelder Adobe-programmet. Dette innbefatter, men er ikke begrenset til, Adobe-vilkårene. Til tross for eventuelle klausuler om dette i lisensinnehaverens avtale med Google, samtykker lisensinnehaveren i at Google kan gjøre lisensinnehaverens identitet tilgjengelig for Adobe og sertifisere skriftlig at lisensinnehaveren og Google har inngått en lisensavtale som omfatter Adobe-vilkårene. Lisensinnehaveren må ha en avtale med hver av sine lisensgivere. Lisensinnehaveren må ha en avtale med hver av sine lisensgivere. Hvis disse lisensgiverne skal ha tillatelse til å videredistribuere Adobe-programmet, må avtalen i tillegg innbefatte Adobe-vilkårene.

Bruken din av enkelte komponenter i Chrome OS reguleres dessuten av disse vilkårene:

MPEG-4

DETTE PRODUKTET LISENSIERES UNDER MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK TIL FØLGENDE FORMÅL: (i) KODING AV VIDEOER I SAMSVAR MED VISUELLE STANDARDER FOR MPEG-4 («MPEG-4-VIDEO») OG/ELLER (ii) DEKODING AV MPEG-4-VIDEOER SOM ER KODET AV FORBRUKERE I FORBINDELSE MED PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER SOM ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS UNDER MPEG LA FOR Å TILBY MPEG-4-VIDEOER. INGEN LISENSER FOR ANNEN BRUK ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅS. MER INFORMASJON, INKLUDERT DETALJER OM ANNONSERING, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, KAN INNHENTES FRA MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM