Google - Vilkår for tjenesten

Dette er en arkivert versjon av vilkårene våre. Se gjeldende versjon, eller alle tidligere versjoner.

Velkommen til Google!

1 DERES FORHOLD TIL GOOGLE

1.1 Din bruk av Googles produkter, programvare, tjenester og nettsider (i dette dokumentet samlet referert til som ”Tjenestene”, med unntak av andre tjenester fra Google som det er inngått separate skriftlige avtaler for) er underlagt vilkårene i en juridisk bindende avtale mellom deg og Google. Med ”Google” skal i det følgende forstås Google Inc., hvis hovedforretningsadresse er 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dette dokumentet redegjør for hvordan avtalen er satt sammen, og angir noen av avtalens vilkår.

1.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt med Google, vil din avtale med Google, som et minimum, alltid inneholde de vilkår og betingelser som følger av dette dokumentet. Disse vil i det følgende bli referert til som de ”Generelle vilkår”.

1.3 Din avtale med Google omfatter også eventuelle juridiske merknader/ tilleggsvilkår som får avendelse på de enkelte Tjenestene i tillegg til de Generelle vilkår. Alle disse er i det følgende referert til som ”Tilleggsvilkårene”. I de tilfeller hvor Tilleggsvilkårene kommer til anvendelse på Tjenestene vil disse bli gjort tilgjengelig for din gjennomlesning enten innen eller via din bruk av Tjenestene.

1.4 De Generelle vilkår vil sammen med Tilleggsvilkårene, utgjøre en juridisk bindende avtale mellom deg og Google i forbindelse med bruken av Tjenestene. Det er viktig at du tar deg tid til å lese disse nøye. Denne juridiske avtalen vil i det følgende bli omtalt samlet som Vilkårene.

1.5 I tilfelle av uoverensstemmelse mellom det som følger av Tilleggsvilkårene og det som følger av de Generelle vilkår, skal Tilleggsvilkårene ha forrang når det gjelder forhold knyttet til Tjenestene.

2 GODKJENNELSE AV VILKÅRENE

2.1 For å kunne benytte deg av Tjenestene, må du først godta Vilkårene. Du kan ikke benytte deg av Tjenestene dersom du ikke har godtatt Vilkårene.

2.2 Du kan godta vilkårene ved å:

(A) klikke på ikonet for aksept eller godkjennelse av Vilkårene, hvor denne valgmulighet blir gjort tilgjengelig i brukergrensesnittet for Tjenestene; eller

(B) ved å ta i bruk Tjenestene. I et slikt tilfelle vil du bli ansett for å ha forstått og akseptert Vilkårene fra og med det tidspunkt du starter å bruken.

2.3 Du kan ikke bruke Tjenestene og du kan ikke akseptere Vilkårene dersom (a) du er under den juridiske lavalder for inngåelse av kontrakt med Google, eller (b) du er avskåret fra å bruke Tjenestene i henhold til USAs lovgivning eller andre lands lovgivning, inkludert det landet du bor og benytter deg av Tjenestene.

2.4 Før du går videre bør du skrive ut, eventuelt lagre en kopi av de Generelle vilkårene lokalt på din datamaskin.

3 OVERSETTELSE AV VILKÅRENE

3.1 I de tilfeller hvor Google har fremskaffet en oversettelse av de engelske Vilkårene, godtar du at oversettelsen av disse vilkårene kun er fremskaffet av hensiktsmessighetsgrunner, og at den engelske versjonen av Vilkårene vil være bestemmende for ditt forhold til Google.

3.2 Dersom det er uoverensstemmelser mellom den engelske og den oversatte versjonen av Vilkårene, skal den engelske versjonen ha forrang.

4 BESTEMMELSER KNYTTET TIL GOOGLES TJENESTE

4.1 Google har datterselskaper og andre tilknyttede selskaper rundt om i verden (heretter ”Datterselskaper og Tilknyttede selskaper”). I enkelte tilfeller vil det være at det er disse selskapene som leverer Tjenestene til deg på vegne av Google. Du anerkjenner og godtar at Datterselskaper og Tilknyttede selskaper vil kunne levere Tjenestene til deg.

4.2 Google vil hele tiden drive fornyelse med sikte på å levere best mulige Tjenester til brukerne. Du anerkjenner og godtar at Tjenestene Google leverer vil kunne endres i utforming og innhold over tid, uten at du vil bli varslet om dette på forhånd.

4.3 Som en del av denne kontinuerlige utviklingen, anerkjenner og godtar du at Google etter eget skjønn (permanent eller midlertidig) kan stanse levering av Tjenestene (eller enkelte elementer i Tjenestene) til deg eller brukere generelt, uten forutgående varsel. Du kan til enhver tid velge å opphøre bruken av Tjenestene. Du trenger ikke informere Google særskilt om at du har opphørt bruken av Tjenestene.

4.4 Du anerkjenner og godtar at dersom Google kobler ut tilgangen til din brukerkonto, vil du ikke lenger ha tilgang til Tjenestene, informasjon om brukerkontoen, filer eller annet innhold på din konto.

4.5 Du anerkjenner og godtar at selv om Google per i dag ikke har fastsatt noen øvre grense for antall overføringer du kan utføre eller motta gjennom Tjenestene, eller noen begrensning i lagringskapasiteten i tilknytning til Tjenestene, vil slike øvre grenser til enhver tid kunne bli fastsatt av Google etter eget forgodtbefinnende.

5 DIN BRUK AV TJENESTEN

5.1 For å kunne få tilgang til enkelte av Tjenestene, vil du måtte gi opplysninger om deg selv (for eksempel identifikasjons- eller kontaktinformasjon) som en del av registreringsprosessen, eller som en del av din fortsatte bruk av Tjenestene. Du samtykker til at den informasjon du gir til Google skal være korrekt og oppdatert.

5.2 Du samtykker til å kun benytte Tjenestene til de formål som er tillatt i henhold til (a) Vilkårene og (b) gjeldende lovgivning, forskrifter, praksis eller retningslinjer som gjelder innenfor den enkelte stats jurisdiksjon (inkludert enhver lovgivning knyttet til eksport av opplysninger eller programvare til og fra USA, eller til og fra andre involverte land).

5.3 Du samtykker til ikke å bruke (eller forsøke å bruke) Tjenestene til noen andre formål enn gjennom den grenseflaten som er levert av Google, med mindre du gjennom en separat avtale med Google har blitt gitt en særskilt tillatelse til å gjøre det.

5.4 Du samtykker til at du ikke vil drive noen aktivitet som forstyrrer eller avbryter Tjenestene (eller servere og nettverk som er knyttet til Tjenestene).

5.5 Med mindre du har fått særskilt tillatelse gjennom en separat avtale med Google, samtykker du til ikke å reprodusere, mangfoldiggjøre, kopiere, selge eller på annen måte omsette Tjenestene for noe formål.

5.6 Du samtykker til at du alene er ansvarlig for (og at Google ikke er ansvarlig overfor deg eller tredjepart), ethvert brudd på dine forpliktelser i henhold til Vilkårene og for konsekvensene (inkludert ethvert tap eller skade Google blir påført) av et slikt brudd.

6 DINE PASSORD OG SIKKERHET FOR BRUKERKONTO

6.1 Du samtykker til og er inneforstått med at du er ansvarlig for å holde passord knyttet til brukerkontoer for Tjenestene hemmelig.

6.2 Følgelig samtykker du også til at du alene er ansvarlig for enhver aktivitet og bruk av din konto.

6.3 Dersom du blir oppmerksom på uautorisert bruk av ditt passord eller din konto, samtykker du til å gi Google beskjed umiddelbart på http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=no.

7 PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

7.1 For informasjon om Googles praksis for beskyttelse av personopplysninger, så ber vi deg om vennlig å lese Googles retningslinjer for personvern på http://www.google.no/privacy.html. Disse retningslinjene forklarer hvordan Google behandler din personlige informasjon og beskytter personvernet i forbindelse med bruk av Tjenestene.

7.2 Du samtykker til at dine opplysninger brukes i samsvar med Googles retningslinjer for personvern.

8 TJENESTENES INNHOLD

8.1 Du er inneforstått med at all informasjon (slik som datafiler, skriftlige tekster, programvare, musikk, lydfiler eller andre lyder, fotografier, videoer eller andre filmer eller bilder) som du har tilgang til som en del av bruken av Tjenestene, er det den person som eier dette, alene være ansvarlig for. Denne informasjonen vil i det følgende bli referert til som ”Innholdet”.

8.2 Du bør være oppmerksom på at Innholdet som blir presentert for deg som en del av Tjenestene, inkludert men ikke begrenset til annonser knyttet til Tjenestene og sponset innhold i Tjenestene, vil kunne ha opphavsrettslig beskyttelse. Rettighetene tilhører sponsorer, markedsførere, eller andre personer eller selskaper som på deres vegne har stilt Innholdet til disposisjon for Google. Du har ikke adgang til å endre, leie ut, lease, låne, selge, distribuere eller lage avledede produkter/arbeider basert på Innholdet (verken helt eller delvis), med mindre du har fått særskilt tillatelse gjennom en egen avtale med Google eller eierne av Innholdet.

8.3 Google forbeholder seg retten (men har ingen plikt) til å sile ut, gjennomgå, sluse ut, modifisere, nekte eller fjerne ethvert Innhold fra Tjenestene. For enkelte av Tjenestene vil Google kunne benytte verktøy for å sile ut innhold som klart fremstår som seksuelt. Disse verktøy inkluderer SafeSearch innstillinger (se http://www.google.no/help/customize.html#safe). I tillegg finnes det tilgjengelige tjenester og programvare som kan begrense tilgangen til materiale som du finner støtende.

8.4 Du er inneforstått med at du ved å bruke Tjenestene vil kunne bli utsatt for Innhold som du finner fornærmende, upassende eller støtende, og at du i et slikt henseende benytter deg av Tjenestene på eget ansvar.

8.5 Du samtykker til at du alene er ansvarlig (og at Google ikke er ansvarlig overfor deg eller tredjeparter) for ethvert innhold som du skaper, overfører eller viser ved bruk av Tjenestene eller for enhver konsekvens av dine handlinger i den forbindelse (inkludert ethvert tap eller skade Google vil kunne bli påført).

9 EIENDOMSRETT

9.1 Du er inneforstått med og godtar at Google (eller Googles lisensgivere) innehar alle rettigheter, hjemler til og interesser i Tjenestene, inkludert enhver immateriell rettighet knyttet til Tjenestene (uavhengig av om denne er registrert eller ikke, og uavhengig av hvor i verden disse rettighetene befinner seg). Du er videre inneforstått med at Tjenestene kan inneholde informasjon som er betegnet som konfidensiell av Google, og at du ikke skal gjøre kjent slik informasjon uten et forutgående skriftlig samtykke fra Google.

9.2 Uten en særskilt skriftlig avtalt med Google, vil ikke Vilkårene gi deg noen rett til å bruke noen av Googles forretningsnavn, varemerker, servicemerker, logoer, domenenavn eller andre særegne merkekjennetegn.

9.3 Dersom du gjennom en egen skriftlig avtale med Google har fått en slik eksplisitt rett til å bruke kjennetegnene, samtykker du til at all bruk av disse vil være i overensstemmelse med avtalen, enhver gjeldende bestemmelse i Vilkårene og den til enhver tid gjeldende og oppdaterte versjon av Googles retningslinjer for bruk av kjennetegn. Disse retningslinjene er tilgjengelig for gjennomgang online på http://www.google.no/permissions/guidelines.html (eller den til enhver tid gjeldende URL som Google gjør tilgjengelig for dette formål).

9.4 Med unntak av de lisensrettighetene som følger av punkt 11, erkjenner Google å ikke opparbeide seg rettigheter i, hjemmel til eller andre interesser fra deg eller dine lisensgiver til Innhold som du fremlegger, sender, overfører eller viser frem i eller under bruk av Tjenestene. Dette inkluderer enhver immateriell rettighet som hviler på Innholdet (uavhengig av om det er registrerte eller uregistrerte rettigheter og hvor enn i verden de eksisterer). Med mindre annet er skriftlig avtalt med Google, erkjenner du å være ansvarlig for beskyttelse og håndheving av disse rettigheter, og at Google ikke har noe ansvar for å utføre dette på dine vegne.

9.5 Du samtykker til at du ikke skal fjerne, skjule eller endre merker eller bevis for eiendomsrett (inkludert opphavsrett og andre merker/ bevis for varemerkerettigheter) som er påført innholdet i Tjenestene.

9.6 Med mindre du har en eksplisitt tillatelse fra Google, samtykker du til å ikke bruke varemerker, servicemerker, forretningsnavn, logoer eller annet tilhørende firmaer eller organisasjoner, på en slik måte at forveksles eller det er fare for forveksling med eier eller autorisert bruker av slike merker, navn eller logoer.

10 LISENS FRA GOOGLE

10.1 Google gir deg en personlig, verdensomspennende, royaltyfri, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren som Google leverer som en del av Google sine Tjenester (heretter referert til som ”Programvaren”).

10.2 Formålet med denne lisensen er alene å gi deg mulighet til å bruke samt å ha glede av Tjenestene som Google leverer i henhold til Vilkårene.

10.3 Du har ikke rett til (og heller ikke rett til å tillate andre) å kopiere, endre, lage en endrede versjoner av, dekompilere (reverse engineer) eller på annen måte forsøke avdekke kildekoden til programvaren, med mindre dette er eksplisitt tillatt eller påkrevd i henhold til lovgivningen, eller du har fått en eksplisitt skriftlig tillatelse til det fra Google.

10.4 Med mindre du har fått en eksplisitt skriftlig tillatelse fra Google, må du ikke viderelisensiere dine rettigheter til bruk av Programvaren, anvende bruksrettighetene som sikkerhetsstillelse, eller på noen annen måte overføre deler av dine rettigheter til å bruke Programvaren.

11 LISENSIERING AV INNHOLD FRA DEG

11.1 Du beholder opphavsrettigheter og alle andre eksisterende rettigheter du har til Innholdet som du legger frem, sender eller viser frem via Tjenestene. Ved fremleggelse, sending eller fremvisning av Innholdet, gir du Google en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, oversette, publisere, offentlig fremvise og spre, ethvert Innhold som du legger frem, sender eller viser frem via Tjenestene. Lisensen har kun det formål å gjøre det mulig for Google å vise frem, spre og markedsføre Tjenestene og kan tilbakekalles for visse Tjenester som angitt i aktuelle Tilleggsvilkårene.

11.2 Du samtykker til at denne lisensen skal inkludere en rett for Google til å gjøre Innholdet tilgjengelig for andre firmaer, organisasjoner eller individer som Google har tilknytning til i forbindelse med levering av syndikerte tjenester, og til bruk av Innholdet i tilknytning til bestemmelsene for disse tjenestene.

11.3 Du er inneforstått med at Google under utøvelsen av de nødvendige tekniske tiltak for å kunne tilby Tjenestene til våre brukere, kan (a) overføre og fordele Innholdet over flere ulike offentlige nettverk og i ulike medier; og (b) gjennomføre slike endringer i Innholdet som er nødvendige for å tilpasse det til de tekniske spesifikasjoner som gjelder for tilknyttede nettverk, innretninger, tjenester og medier. Du samtykker til at denne lisensen tillater Google å gjennomføre disse tiltak.

11.4 Du bekrefter og garanterer overfor Google at du har alle de rettigheter og den kompetanse og fullmakt til å tildele den ovenfor nevnte lisens.

12 OPPDATERINGER AV PROGRAMVARE

12.1 Den programvaren du bruker vil over tid laste ned og installere oppdateringer automatisk fra Google. Disse oppdateringene er designet med tanke på å forbedre, utvide og videreutvikle Tjenestene og vil kunne fremstå i form av virusbeskyttelse, utvidelse av funksjonene, nye programvaremoduler og helt nye versjoner. Du samtykker til å motta slike oppdateringer (og tillater Google å levere disse til deg) som en del av Tjenestene.

13 AVSLUTNING AV DITT SAMARBEID MED GOOGLE

13.1 Vilkårene vil gjelde inntil de blir sagt opp av enten deg eller Google i henhold til de regler som følger under.

13.2 Dersom du ønsker å avslutte avtalen med Google, kan du gjøre dette ved (a) på hvilket som helst tidspunkt informere Google om dette, og (b) stenge av kontoene for alle de Tjenestene som du benytter, i de tilfeller hvor Google har åpnet for en slik adgang. Din meddelelse om oppsigelsen skal sendes skriftlig til Googles adresse slik angitt innledningsvis i disse Vilkårene.

13.3 Google kan til enhver tid si opp avtalen med deg dersom du:

(A) du har brutt en bestemmelse i Vilkårene (eller har handlet på en slik måte at det fremstår som klart at du ikke har til hensikt eller i stand til å oppfylle bestemmelsene i Vilkårene; eller

(B) Google er forpliktet til å si opp på bakgrunn av ufravikelig lovgivning (for eksempel hvor det er eller blir ulovlig å tilby Tjenestene til deg); eller

(C) Den som Google har samarbeidet med ved levering av Tjenestene til deg, har avsluttet samarbeidet med Google eventuelt unnlatt å tilby Tjenesten til deg; eller

(D) Google skal ikke lenger tilby Tjenestene til brukere i det landet hvor du bor eller hvor du bruker Tjenestene.

(E) Google finner at det ikke lenger er lønnsomt å tilby deg Tjenestene.

13.4 Ingen av bestemmelsene i dette avsnittet skal få innvirkning på Google sine rettigheter i forbindelse med å tilby Tjenestene i medhold av punkt 4 i Vilkårene.

13.5 Ved opphør av Vilkårene, skal alle juridiske rettigheter, plikter og ansvarsforhold mellom deg og Google, både rettigheter og forpliktelser (også slike som har oppstått underveis i avtaleforholdet) og bestemmelser som eksplisitt er bestemt å skulle gjelde på ubestemt tid, fortsette å gjelde uavhengig av opphøret. Bestemmelsen i punkt 20.7 skal fortsatt få anvendelse for slike rettigheter, plikter og ansvarsforhold.

14 ANSVARSFRASKRIVELSE

14.1 Tjenestene tilbys ”som de er” (as is) og Google, Googles datterselskap, andre tilknyttede selskap og lisensgivere stiller ingen form for garanti knyttet til disse.

14.2 Konkret innebærer dette blant annet at Google, datterselskapene, de tilknyttede selskapene og lisensgiverne ikke garanterer at:

(A) din bruk av Tjenestene svarer til dine krav og forventninger,

(B) din bruk av Tjenestene vil bli uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri,

(C) enhver informasjon oppnådd av deg som et resultat av din bruk av Tjenestene vil være presise og pålitelige, og

(D) at enhver driftsfeil eller funksjonsfeil knyttet til den programvaren som gjøres tilgjengelig som en del av Tjenestene vil bli rettet.

14.3 Ingen vilkår, garantier eller andre bestemmelser (inkludert enhver underforstått bestemmelse knyttet til tilfredstillende kvalitet, egnethet for formål, passende til beskrivelsen) skal komme til anvendelse på Tjenestene, med mindre de er eksplisitt kommet til uttrykk i Vilkårene.

14.4 Vilkårene innskrenker ikke de ufravikelige rettigheter du som forbruker har krav på i henhold til lovgivningen, og som ikke kan fraskrives ved avtale.

15 ANSVARSBEGRENSING

15.1 Vilkårene verken utelukker eller begrenser det ansvar Google har for tap i henhold til gjeldende ufravikelig lovgivning.

15.2 Med unntak av det som følger av de generelle begrensninger i punkt 15.1 over, er Google, Googles datterselskaper, tilsluttede selskaper og lisensgiver er ikke ansvarlig overfor deg for:

(A) ethvert indirekte tap eller konsekvenstap du lider. Dette inkluderer ethvert inntektstap (både direkte og indirekte), tap av goodwill, renommé, eller tap av data.

(B) Ethvert tap eller skade du lider som følge av :

(i) å ha stolt på fullstendigheten eller nøyaktigheten av Tjenestene, eller på reklameannonser inntatt der. Ansvar fraskrives også for tap du lider som følge av et forhold eller en transaksjon mellom deg og en som driver markedsføring gjennom Tjenestene,

(ii) endringer Google gjør i Tjenestene, eller for ethvert opphør i levering av Tjenestene, det være seg midlertidig eller permanent opphør.

(iii) Sletting, bortfall, manglende lagring av Innhold eller andre opplysninger som oppbevares eller formidles gjennom bruk av Tjenesten.

(iv) Din manglende oppfyllelse av plikten til å gi Google korrekt informasjon om brukerkontoen;

(v) Din manglende oppfyllelse av plikten til å holde passord og kontoinformasjon hemmelig.

15.3 De ansvarsbegrensninger som følger av punkt 15.2 over, skal gjelde uavhengig av om Google kjente til eller burde kjenne til mulighetene for at et slikt tap kunne oppstå.

16 OPPHAVSRETTIGHETER OG RETNINGSLINJER FOR VAREMERKER

16.1 Google vil reagere på ethvert påståtte brudd på varemerkerettigheter i henhold til gjeldende lovgivning for immaterielle rettigheter (i USA også, ”the Digital Millennium Copyright Act”), og vil stenge brukerkontoen i tilfelle av gjentatte brudd. Detaljer knyttet til denne policyen finner du på http://www.google.no/dmca.html.

16.2 Google har innenfor markedsføringsdelen av sin virksomhet, en egen prosedyre for klager knyttet til påståtte brudd på varemerkerettigheter. Detaljer om denne ordningen finner du på http://www.google.no/tm_complaint.html.

17 ANNONSER

17.1 Enkelte av Tjenestene er basert på inntekter fra reklamevirksomhet, og vil kunne inneholde annonser. Disse annonsene vil kunne være rettet mot innhold av informasjon lagret på Tjenestene, forespørsler foretatt via Tjenestene, samt annen informasjon.

17.2 Form, utseende og omfang av reklamevirksomhet fra Google i Tjenestene vil kunne endres uten at du vil bli varslet særskilt om dette.

17.3 Ved at Google gir deg tilgang til bruk av Tjenestene, samtykker du til at Google vil kunne benytte Tjenestene til markedsføring.

18 ANNET INNHOLD

18.1 Tjenestene vil kunne inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder, dokumenter eller andre ressurser. Google vil ikke kunne øve noen kontroll over nettsteder eller dokumentasjon som er frembrakt av andre, det være seg selskaper eller personer.

18.2 Du erkjenner at Google ikke vil være ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne sider eller ressurser, og går ikke god for innholdet av markedsføringen på slike sider.

18.3 Du erkjenner at Google ikke er ansvarlig for noe tap eller skade du lider som følge av å ha hatt tilgang til disse eksterne sidene. Dette omfatter også tap som følge å ha stolt på fullstendigheten, nøyaktigheten og eksistensen av markedsføring, produkter, eller annet materiale som er gjort tilgjengelig på disse eksterne sidene.

19 ENDRING AV VILKÅRENE

19.1 Google vil fra tid til annen kunne gjøre endringer i de Generelle vilkår og i Tilleggsvilkårene. Ved slike endringer vil Google gjøre en oppdatert versjon av de Generelle vilkårene tilgjengelig på http://www.google.com/accounts/TOS?hl=no og en oppdatert versjon av Tilleggsvilkårene vil bli gjort tilgjengelig for deg via den aktuelle Tjenesten.

19.2 Google vil anse din faktiske bruk av Tjenestene i etterkant av en endring av vilkårene, som en aksept av de nye vilkåre. Du erkjenner og samtykker til dette.

20 GENERELT

20.1 Når du benytter deg av Tjenestene vil du enkelte ganger, og som et resultat av denne bruken, benytte en tjeneste, laste ned programvare eller kjøpe varer som andre personer eller selskaper tilbyr. Din bruk av disse tjenestene, programvarene eller produktene, vil være underlagt de vilkår og betingelser som gjelder mellom deg og den aktuelle person eller selskap. I et slikt tilfelle vil Vilkårene ikke få anvendelse på det juridiske forholdet mellom deg og disse personene eller selskapene.

20.2 Vilkårene utgjør en uttømmende regulering av avtaleforholdet mellom deg og Google når det gjelder bruken av Tjenestene (kun med unntak av eventuelle tjenester Google tilbyr deg gjennom en separat skriftlig avtale), og den erstatter fullstendig enhver tidligere avtale som har vært inngått mellom deg og Google i tilknytning til Tjenestene.

20.3 Du samtykker til at Google kan gi deg varsel, for eksempel knyttet til endring av Vilkårene, på e-post, per brev eller ved oppslag på Tjenestene.

20.4 Du godtar at selv om Google ikke gjør gjeldende en rett de måtte ha i henhold til Vilkårene (eller i henhold til gjeldende lovgivning), innebærer ikke dette at Google har frasagt seg disse rettighetene. Google vil ha en rett til å kunne gjøre disse gjeldende på et senere tidspunkt.

20.5 Dersom en kompetent domstol kommer til at enkelte av bestemmelsene i Vilkårene er ugyldige, vil dette ikke få innvirkning på gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i Vilkårene. Disse bestemmelsene skal fortsette å gjelde, uavhengig av dette.

20.6 Du anerkjenner og samtykker til at ethvert selskap i konsernet hvor Google er morselskap, skal være begunstiget som tredjeparter i Vilkårene i de tilfeller hvor disse selskapene er blitt tilgodesett. I et slikt tilfelle vil disse selskapene kunne utlede rettigheter og kan handle i tiltro til bestemmelser i Vilkårene. Utenom dette skal ingen andre personer eller selskaper utlede rettigheter som tredjepersoner på bakgrunn av Vilkårene.

20.7 Vilkårene og ditt avtaleforhold med Google, skal reguleres av engelsk rett. Du og Google er enige om at tvister som oppstår i medhold av Vilkårene, skal være underlagt engelske domstolers eksklusive jurisdiksjon. Uavhengig av dette, samtykker du til at Google kan benytte rettsmidler til sikring av krav (for eksempel midlertidig forføyning) innenfor enhver jurisdiksjon.

Side 8 av 11