Gå til Googles hjemmeside
 Google-tillatelser
Hjem

Om Google

Google-tillatelser
   - Retningslinjer
   - Forespørselsskjema
    Merkevilkår


Relaterte koblinger
  Pressesenter
  Kontakt oss

Let på dette webområdet:

Vilkår for Googles merkefordeler

Hvis Google godkjenner din forespørsel om å bruke Googles varemerker, logoer, websider, skjermbilder eller andre karakteristiske funksjoner ("Googles merkefordeler "), godtar du vilkårene nedenfor ("Avtalen").

Du samtykker til å overholde retningslinjene for tredjepartsbruk av Googles merkefordeler. Så lenge du gjør det, og forutsatt at Google uttrykkelig godkjenner din forespørsel om tillatelse, gir Google deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, begrenset lisens til å bruke Googles merkefordeler som angitt i det aktuelle skjemaet for forespørsel om tillatelse utelukkende for formålet og materialet som er angitt der. Enhver bruk av Googles merkefordeler må ledsages av en merknad som tydelig viser at Googles merkefordeler er varemerker eller karakteristiske merkefordeler for Google Inc.

Google forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avslutte eller endre din tillatelse til å vise Googles merkefordeler, og til å iverksette tiltak mot enhver bruk som ikke er i tråd med disse vilkårene, som er i strid med Googles immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, eller som bryter gjeldende lovgivning.

Med unntak av det som er angitt ovenfor, skal ingenting her gi eller anses å gi deg noen form for rettighet, rett eller interesse til eller i Googles merkefordeler. Din bruk av Googles merkefordeler vil gagne Google. Du godtar at du ikke skal bestride eller bistå andre i å bestride Googles merkefordeler (unntatt i det omfang slike begrensninger er forbudt av gjeldende lovgivning), og du samtykker til ikke å registrere eller forsøke å registrere domenenavn, varemerker, varemerkenavn eller andre karakteristiske merkefordeler som til forveksling ligner de som tilhører Google.

Googles merkefordeler er tilgjengelige "som de er", og Google fraskriver seg enhver garanti, enten uttrykt eller underforstått ved lov, i forbindelse med Googles merkefordeler, inkludert garantier vedrørende beskyttelse av opphavsrettigheter. Videre, ettersom du ikke betaler noe for å bruke Googles merkefordeler, skal Google ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg i forbindelse med innholdet i denne Avtalen på noe som helst ansvarsgrunnlag, inkludert direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle skader, følgeskader, straffeerstatning eller annen erstatning som følge av denne Avtalen eller bruk av Googles merkefordeler. Denne begrensningen skal gjelde uansett om Google var eller burde vært oppmerksom på eller gjort oppmerksom på muligheten for slike skader/erstatninger, og uavhengig av eventuelle mangler ved begrensede rettsmidler som er fremsatt her. Noen stater tillater ikke utelukkelse av implisitte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, og derfor gjelder kanskje ikke de ovennevnte begrensningene eller utelukkelsene for deg.

Du kan ikke overdra dine rettigheter eller delegere dine forpliktelser i henhold til denne Avtalen uten skriftlig tillatelse fra Google på forhånd. Denne Avtalen er ikke ment å gagne, og skal heller ikke anses som grunnlag for, rettigheter for en eventuell tredjepart. Denne Avtalen reguleres og tolkes i henhold til lovene i delstaten California i USA, uten at det tas hensyn til lovgivningskonflikter. Verneting for eventuelle tvister eller krav som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med denne Avtalen, skal være Santa Clara County i California, USA. Partene er uavhengige kontraktører. Ingen av partene skal anses å være den andres ansatte, agent, partner eller juridiske representant i noen sammenheng, og ingen av partene skal ha rett, myndighet eller fullmakt til å inngå forpliktelser eller ansvarsforhold på vegne av den andre parten. Hvis Google frafaller krav knyttet til brudd på én eller flere av bestemmelsene her, skal dette ikke tas for å være eller anses som en frafallelse av selve bestemmelsen. Hvis en bestemmelse i denne Avtalen av en domstol i en kompetent jurisdiksjon anses for å være lovstridig, skal bestemmelsen endres og fortolkes slik at den best mulig sikrer formålene med den opprinnelige bestemmelsen så langt det tillates av loven, og de øvrige bestemmelsene i denne Avtalen skal fortsatt gjelde i sin helhet. Denne Avtalen, retningslinjene for tredjepartsbruk av Googles merkefordeler og skjemaet for forespørsel om tillatelse utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til dens innhold.